Regulamin


§1. Wprowadzenie
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki Promocji „Konto na 4% – edycja 2” w zakresie Konta
oraz warunki promocji cenowej w zakresie karty MasterCard Omni lub MasterCard Payback Omni
(„Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950
Wrocław, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS
0000008723, NIP 896 000 56 73, Regon 930041341, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł
(„Bank”, „Organizator”).
3. Do Promocji Uczestnik może przystąpić w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. („Okres
przystąpienia do Promocji”), z zastrzeżeniem par.4, ust. 4 i ust.5.
4. Promocja trwa w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. („Okres trwania Promocji”).

§2. Definicje

1. Wniosek – wniosek o otwarcie Konta Godnego Polecenia z usługami bankowości elektronicznej
BZWBK24 w promocji Konto na 4% – edycja 2, składany za pośrednictwem Internetu, lub wniosek o
Konto Godne Polecenia z usługami bankowości elektronicznej BZWBK24, składany za pośrednictwem
telefonu lub poprzez aplikację mobilną BZWBK24.
2. Konto – Konto Godne Polecenia prowadzone zgodnie z Regulaminem kont dla ludności, otwarte
na warunkach promocyjnych w Okresie przystąpienia do Promocji na podstawie Wniosku.
3. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 – dostęp do określonych usług bankowych
za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. Internetu, telefonu stacjonarnego, SMS.

§3. Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji
Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca
obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”), która
złoży Wniosek w Okresie przystąpienia do Promocji oraz zawrze umowę o zamawiane produkty za
pośrednictwem kuriera lub za pomocą przelewu internetowego z konta w innym banku.